test

ALŽÍRSKO

Datum vzniku: 19. březen 1962

Země má bohatou historii, která sahá až do doby před naším letopočtem.

 • Starověká Alžírská historie sahá až do dob antického Řecka a Říma, kteří si zde budovali své kolonie. V 7. století zde vznikla arabská říše, která se v průběhu 16. století stala součástí osmanské říše.
 • Francouzi začali v 19. století postupně obsazovat území dnešního Alžírska a v roce 1830 se stalo francouzskou kolonií. Následovalo násilné potlačování povstání a rozsáhlé využívání domorodých obyvatel jako otroků.
 • V roce 1962 získalo Alžírsko nezávislost po osmileté válce za nezávislost, kterou vedli Alžířané proti Francouzům. Nová vláda se zaměřila na budování socialistického státu a na rozvoj země.
 • V 90. letech 20. století však Alžírsko čelilo vlně násilí a terorismu, kdy se islámské extremistické skupiny snažily zvrátit vládu. Konflikt si vyžádal více než 100 000 obětí.
 • V roce 1999 se prezidentem Alžírska stal Abdelaziz Bouteflika, který zemi vedl až do roku 2019. Jeho vláda byla kritizována za korupci a nedostatečnou reakci na sociální a ekonomické problémy.
 • V roce 2019 došlo k rozsáhlým protestům proti vládě a Bouteflikovi, což vedlo k jeho odstoupení. V současné době je Alžírsko řízeno přechodnou vládou.

Celkově tedy Alžírsko prošlo rozmanitou historií, kdy muselo čelit mnoha výzvám a konfliktům, ale stále zůstává důležitou zemí v Africe a ve světě.

 

Mezinárodní zkratka: DZ

 

Měna: Alžírský dinár (DZD)

Měna:

Alžírský dinár (DZD)

Měna:

Alžírský dinár (DZD)

Měna:

Alžírský dinár (DZD)

Každý dinár je dělen na 100 centimů. Alžírský dinár byl zaveden v roce 1964 jako náhrada francouzského franku, který byl používán během francouzské koloniální éry. Od té doby bylo vydáno několik verzí dináru, a to včetně bankovek v hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 dinárů a mincí v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 dinárů. Alžírská centrální banka reguluje měnovou politiku země a sleduje stabilní hodnotu dináru na trhu.

 

Internetová doména: .dz

 

Telefonní předvolba: +213

 

Časové pásmo: +1

 

Geografie: leží u středozemního moře na jihu hornatý, na severu rovina

Alžírsko je největší zemí v Africe a nachází se na severozápadě kontinentu. Hraničí s Marokem na západě,  Mauritánií, Malim a Nigerem na jihu, Libyí na východě a Tuniskem na severovýchodě. Na severu leží Středozemní moře, které má na alžírském pobřeží délku přibližně 1 200 km.

Alžírsko je převážně hornatou zemí, kde se nachází několik horských řetězců, včetně pohoří Atlas, které se táhne východním směrem. Na jihu Alžírska se rozkládá Sahara, největší poušť na světě.

 

Nejvyšší vrchol: Tahat 3003 m.n.m.

Vrchol Tahat se nachází v pohoří Ahaggar v jižní části Alžírska, poblíž města Tamanrasset. Tahat je nejvyšší horou celého pohoří Ahaggar a zároveň i nejvyšší horou celého Alžírska.

Pohoří Ahaggar je oblast s množstvím skalnatých útvarů, roklí a kaňonů, které se táhnou v pouštní krajině Sahary. Tahat je populární turistickou destinací a mnoho turistů se sem vydává za účelem výstupu na jeho vrchol a prozkoumání okolní krajiny.

Vzhledem k odlehlé poloze a pouštnímu charakteru oblasti je nutné mít pro výstup na Tahat vhodné vybavení a zkušenosti s pohybem v horském terénu. Dostupnost a bezpečnost oblasti mohou být ovlivněny místními podmínkami, proto je důležité mít informace o aktuální situaci před cestou na Tahat nebo do pohoří Ahaggar obecně.

Podnebí: subtropické, tropické

Alžírsko má různorodé klimatické podmínky, od suchého a horkého podnebí v pouštních oblastech až po vlhké a mírné klima na severu země. Nejvíce srážek spadne v období od října do května. Alžírská vláda se snaží bojovat proti suchu a nedostatku vody v zemi, a to prostřednictvím vodohospodářských projektů a rozvoje zavlažovacích systémů.

 

Fauna a flora:

Alžírsko má bohatou a různorodou floru a faunu. Mezi významné druhy rostlin patří například kyprej kermesový, cypřišek štíhlý, jilmy a hroznatce. V oblasti fauny se vyskytují například dama běloocasá, luskoun severoafrický, fennek pouštní a čížek alžírský. V Alžírsku existují různá přírodní prostředí, včetně pobřežních oblastí, pouští, hor a stepí, a každé z nich je domovem mnoha různých druhů rostlin a zvířat. Je důležité chránit tuto přírodu a udržovat ji pro budoucí generace.

 

Zemědělství:

Zemědělství má v Alžírsku významnou roli, i když v posledních letech se jeho podíl na HDP snižuje. V současnosti zaměstnává zemědělství zhruba 10 % pracovní síly a přispívá asi 10 % k HDP země.

Alžírsko má rozmanitou půdu a klima, které umožňují produkci různých plodin. Významné plodiny jsou zde pšenice, ječmen, kukuřice, luštěniny, olejové plodiny, brambory a různé druhy ovoce a zeleniny. Dále se zde pěstuje také víno a výroba vína je jedním z důležitých odvětví zemědělství.

V posledních letech se Alžírsko snaží rozvíjet své zemědělské odvětví a zvýšit produkci, zejména s cílem snížit závislost na dovozech potravin. K tomu dochází například prostřednictvím podpory malých a středních zemědělských podniků, investic do moderních technologií a zlepšování zavlažovacích systémů.

Nicméně zemědělství v Alžírsku stále čelí několika výzvám, jako je například nedostatek vody, problémy s erozí půdy, omezené množství dostupné půdy a nízká produktivita některých plodin. Navíc mnoho zemědělců se stále potýká s chudobou a nízkými příjmy, což omezuje jejich schopnost investovat do modernizace a rozvoje svého podnikání.

 

Těžba surovin:

Alžírsko má bohaté přírodní zdroje, včetně nerostných surovin. Mezi nejvýznamnější patří ropa, lithium, zlato, diamanty, zemní plyn, fosfáty, železná ruda a měď.

Těžba ropy a zemního plynu jsou nejdůležitější průmyslová odvětví Alžírska a představují hlavní zdroj příjmů zahraničního obchodu země. Alžírsko je jeden z největších producentů ropy v Africe a řadí se mezi deset největších světových výrobců zemního plynu. Hlavními oblastmi těžby ropy a plynu jsou Saharská poušť a Středozemní moře.

Fosfáty se těží v oblasti západního pobřeží Alžírska a země patří mezi nejvýznamnější světové producenty těchto surovin. Železná ruda se těží v pohoří Atlas a okolí města Tébessa a Alžírsko má velké zásoby této suroviny. Dále se zde těží také měď a další kovy.

 

Průmysl: textilní, kobercovní, kožedělný, elektrotechnický, automobilový, strojírenství

Průmysl Alžírska je významným odvětvím hospodářství země a zahrnuje především zpracovatelský průmysl a průmysl těžby nerostných surovin.

Zpracovatelský průmysl zahrnuje výrobu potravin, textilu, chemikálií, elektroniky, automobilů a dalších průmyslových výrobků. V Alžírsku se nachází několik průmyslových zón, jako například zóny Rouiba a Oued Smar v blízkosti hlavního města Alžíru, které slouží jako místa pro výrobu a vývoz průmyslových výrobků.

Těžba ropy a zemního plynu tvoří také důležitou součást průmyslu Alžírska. Země má velké zásoby ropy a plynu, které jsou těženy v oblastech Saharské pouště a Středozemního moře. Alžírsko je významným producentem těchto surovin a exportuje je do celého světa.

Vzhledem k velkým zásobám nerostných surovin a rozsáhlému průmyslu těžby ropy a plynu má průmysl v Alžírsku stále důležitou roli v ekonomice země.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Batna, Alžír, Djemila, Ghardaia, Hoggar, údolí Mzab, poušť Sahara a oázy, národní park Tassili N´Ajjer

Turismus v Alžírsku má potenciál pro rozvoj, nicméně v posledních letech byl ovlivněn bezpečnostními otázkami a politickými nestabilitami v zemi. Nicméně Alžírsko má mnoho přírodních a kulturních bohatství, které mohou přilákat turisty z celého světa.

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Alžírsku patří pohoří Atlas, Saharská poušť, národní park Tassili n’Ajjer, archeologické památky včetně města Timgad, města Constantine a mnoho dalších. Alžírsko také nabízí krásné pláže a možnosti k vodním sportům v blízkosti Středozemního moře.

V poslední době Alžírsko usiluje o podporu turismu a rozvoj infrastruktury pro turisty, včetně modernizace ubytování a zlepšení turistických služeb. Nicméně země se stále potýká s některými problémy, jako jsou například obtíže s dopravou, nedostatek moderních turistických zařízení a omezené možnosti cestování v určitých oblastech kvůli bezpečnostním otázkám.

Přestože turismus v Alžírsku není v současné době příliš rozvinutý, země má potenciál a mnoho atrakcí, které mohou přilákat turisty ze všech koutů světa.

 

Státní zřízení: poloprezidentská lidově demokratická republika

Prezident je hlavou státu a zároveň i vrchním velitelem ozbrojených sil. Prezidenta volí občané přímou volbou na pětileté období. V Alžírsku platí víceúrovňový volební systém a parlament má pravomoci v oblastech jako jsou legislativa a kontrola vlády.

Vláda Alžírska je tvořena premiérem a ministry, kteří jsou jmenováni prezidentem. Vláda má pravomoci v oblastech jako jsou například hospodářství, finance, obrana, zahraniční vztahy a další.

Alžírsko má také rozvinutý systém regionální správy, který se skládá z 48 departementů (wilaya) a městských obvodů (baladia). Každý departement je řízen guvernérem, kterého jmenuje prezident. Městské obvody jsou řízeny starosty.

V Alžírsku existuje také nezávislý soudní systém, který se skládá z civilních a trestních soudů a nejvyššího soudu. Soudy mají pravomoci v oblastech jako jsou trestní řízení, občanské spory a kontrola ústavnosti zákonů.

Vzhledem k tomu, že Alžírsko prochází politickými změnami a reformami, je možné, že se státní zřízení může v budoucnu měnit.

 

Hlavní město: Alžír

Nachází se v severní části země na pobřeží Středozemního moře. S více než třemi miliony obyvatel je Alžír největším městem v zemi a centrem politického, hospodářského a kulturního života.

Město Alžír má dlouhou historii, která sahá až do 10. století. Během středověku byl Alžír důležitým obchodním centrem a přístavem pro obchodníky z celého Středomoří. V průběhu let bylo město ovládáno mnoha různými mocnostmi, včetně Římanů, Byzantské říše, Arabů, Osmanů a Francouzů.

Dnes je Alžír moderním městem s řadou architektonických památek, muzeí a kulturních center. Mezi nejvýznamnější památky v Alžíru patří například Casbah, který je UNESCO světovým dědictvím, katedrála Notre-Dame d’Afrique, Bardo Museum a další.

Alžír je také důležitým hospodářským centrem a má významný přístav, který slouží jako brána pro obchod s Evropou a dalšími oblastmi. Město je také domovem mnoha významných vzdělávacích institucí, včetně univerzity v Alžíru.

Svou polohou na pobřeží Středozemního moře, množstvím kulturních a historických památek a moderním hospodářským centrem, Alžír představuje důležitý bod v Alžírsku a celé severní Africe.

 

Rozloha: 2 381 740 km2

 

Počet obyvatel: 44 700 000 (2022)

Většina populace žije v pobřežních regionech, především v hlavním městě Alžíru a dalších velkých městech, jako je Oran a Constantine.

Obyvatelé Alžírska jsou převážně Arabové, kteří tvoří asi 80 % populace. Dále zde žijí Berbeři, kteří tvoří asi 20 % populace. Kromě těchto dvou hlavních etnických skupin se v Alžírsku nacházejí také menší komunity evropského původu, zejména Francouzi a Španělé, stejně jako menší počty přistěhovalců z jiných afrických a arabských zemí.

Většina obyvatel Alžírska vyznává islám, který je oficiálním náboženstvím země. Zbytek populace se dělí mezi menší komunity křesťanů a Židů.

Obyvatelstvo Alžírska je relativně mladé, přičemž asi polovina populace je mladší 30 let. Většina obyvatel žije v městských oblastech, ale stále existuje značný rozdíl v rozvinutosti a vzdělanosti mezi obyvatelstvem v městských a venkovských oblastech.

Alžírsko se potýká s několika sociálními a ekonomickými výzvami, jako je například nezaměstnanost, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vysoká míra chudoby. Nicméně země se snaží tyto problémy řešit prostřednictvím investic do vzdělání, zdravotnictví a dalších oblastí.

 

Památky UNESCO: 7

 1. Casbah v Alžíru (1982) – starobylá část města Alžíru s mnoha historickými budovami a památkami.
 2. Tassili n’Ajjer (1982) – oblast horských skalních útvarů a pouštní krajiny, které jsou důležitým místem s významnými skalními malbami a kresbami.
 3. Timgad (1982) – římské město založené v roce 100 n. l. se zachovalými ruinami mnoha veřejných budov a domů.
 4. M’Zab (1982) – síť starobylých opevněných měst ve střední Saharské poušti s jedinečnou architekturou a urbanistickým plánováním.
 5. Tipasa (1982) – starobylé římské město a přístav na pobřeží Středozemního moře s pozůstatky chrámů, divadel a dalších staveb.
 6. Tichoumrit n’Ath Yenni (1982) – pohřebiště dolmenů, které jsou významným příkladem neolitického odkazu v regionu.
 7. Djémila (1982) – římské město s mnoha dochovanými budovami a monumenty, včetně chrámů, divadel a triumfálních oblouků.

 

Národní parky: 10

 1. Tassili n’Ajjer National Park
 2. Belezma National Park
 3. Tlemcen National Park
 4. Chréa National Park
 5. Djurdjura National Park
 6. El Kala National Park
 7. Gouraya National Park
 8. Tassili n’Ajjer National Park (jméno se shoduje s parkem č.1)
 9. Theniet El Had National Park
 10. Ahaggar National Park